In-Nuŧq (Pronunciation)

Upper case Lower case Name Equivalent in Arabic script IPA Example Pronunciation in English and other languages
1 ` ` hemze ء /ʔ/ s`il
[sʔil]
’he asked’
button (English RP)
2 A a fetħa a ــَـ /ɑ/ jra
[ʒrɑ]
’it happened’
3 À à a ŧwìle ـَا /ɑ:/ dàr
[dɑ:r]
’house’
far
4 B b be ب /b/ lbèbe
[lbɛ:bɛ]
‘crumb’
back
[bˤ] bàba
[bˤɑ:bˤɑ]
‘my father’
[p] bxùr
[pχu:r]
‘incense’
5 C c cìn  ش /ʃ/ cibbèk
[ʃib:ɛ:k]
‘window’
sheep
6 Ċ ċ ċe ث /θ/ ċùm
[θu:m]
‘garlic’
thin
7 D d dèl د /d/ debbùze
[dɛb:u:zɛ]
‘bottle’
dash
[t] rqadt
[rqɑt:]
‘I slept’
8 Đ đ đèl ذ /ð/ đèb
[ðɛ:b]
‘it melted’
 then
9 E e fetħa e ــَـ /ɛ/ jre
[ʒrɛ]
‘he ran’
bed
10 È è e ŧwìle ـَا /ɛ:/ nèfiġ
[nɛ:fiʕ]
‘useful’
11 F f fe ف /f/ fèriɍ
[fɛ:riʁ]
‘empty’
fill
[v] fżìħa
[vðˤi:ħɑ]
‘scandal’
12 G g gèf ق /ɡ/ gamra
[ɡɑmrɑ]
‘moon’
good
13 Ġ ġ ġìn ع /ʕ/ Ġarbi
[ʕɑrbi]
‘Arab’
ravn (Danish)
14 H h he ه /h/ hizz
[hiz:]
‘lift!’
high
[ħ] rabbaħhe
[rɑb:ɑħ:ɛ]
‘he made her win’
15 Ħ ħ ħa ح /ħ/ ħill
[ħil:]
‘open!’
hat (English RP)
16 I i kasra i ــِـ /i/ ikitib
[iktib]
‘write!’
bit
17 Ì ì i ŧwìle ـِي /i:/ rkìk
[rki:k]
‘stupid’
seed
18 J j jìm ج /ʒ/ jìb
[ʒi:b]
‘bring!’
vision
19 K k kèf ك /k/ karkar
[kɑrkɑr]
‘drag!’
kiss
20 L l lèm ل /l/ lbis
[lbis]
‘he wore’
let
[lˤ] laħħ
[lˤɑħ:]
‘he insisted’
21 M m mìm م /m/ mektùb
[mɛktu:b]
‘destiny’
mother
[mˤ] m
[qɑ:mˤ]
‘he stood up’
22 N n nùn ن /n/ neggiz
[nɛɡ:iz]
‘jump!’
nice
[m] tinbri
[timbri]
‘post stamp’
[ŋ] nqarri
[ŋqɑr:i]
‘I teach’
[l] nlaṡṡaq
[l:ɑsˤ:ɑq]
‘I stick’
[r] nrìgil
[r:i:ɡil]
‘I fix’
23 O o żamme o ــُـ /o/ stop
[stop]
‘stop sign’
foro (Italian)
24 Ò ò o ŧwìle ـُو /o:/
25 P p pe ب /p/ piscine
[pisi:n]
‘swimming pool’
pool
26 Q q qàf ق /q/ qaŧŧùs
[qɑtˤ:u:s]
‘cat’
back (Irish English)
27 R r ra ر /r/ rbìġ
[rbi:ɑ̯]
‘spring’
terra (Italian)
[rˤ] rṡàṡ
[rˤsˤɑ:sˤ]
‘lead’
28 Ɍ ɍ ɍìn غ /ʁ/ Ɍabra
[ʁɑbrɑ]
‘dust’
rester (French)
29 S s sìn س /s/ sebb
[sɛb:]
‘he insulted’
sand
[z] ħusd
[ħuzd]
‘envy’
[sˤ] s
[qɑ:sˤ]
‘he measured’
30 ṡàd ص /sˤ/ abb
[sˤɑb:]
‘he poured’
[zˤ] ɍìr
[zˤʁi:r]
‘little’
31 T t te ت /t/ tèb
[tɛ:b]
‘he repented’
tick
[tˤ] waqt
[wɑqtˤ]
‘time’
[d] tji
[dʒi]
‘you come’
32 Ŧ ŧ ŧa ط /tˤ/ ŧàb
[tˤɑ:b]
‘it cooked’
33 U u u ــُـ /u/ uxt
[uχt]
‘sister’
tutta (Italian)
34 Ù ù u ŧwìle ـُو /u:/ mektùb
[mɛktu:b]
‘destiny’
boot
35 V v ve ف /v/ telvze
[tɛlvzɛ]
‘television’
valve
36 W w wàw و /w/ wèħid
[wɛ:ħid]
‘one’
weep
[u] wric
[uriθ]
‘he inherited’
[w:] żaw
[ðˤɑw:]
‘light’
37 X x xa خ /χ/ xamse
ɑmsɛ]
‘five’
dach (German)
38 Y y ye ي /j/ yèsir
[jɛ:sir]
‘much’
you
[i] ybis
[ibis]
‘it hardened’
[j:] ċey
ɛj:]
‘thing’
39 Z z zèy ز /z/ zyàra
[zjɑ:rɑ]
‘visit’
size
[zˤ] zaġra
[zˤɑɑ̯rɑ]
‘blond’
[s] ztu
[lu:stu]
‘his almond tree’
40 Ż ż ża ض ظ /ðˤ/ żuħke
[ðˤuħka]
‘laugh’